Deelnamevoorwaarden

In aanmerking voor deelname komen amateurs die lid zijn van een golfclub die aangesloten zijn bij de nationale golfvereniging of een andere golfvereniging

De deelnemers gaan ermee akkoord dat alle toernooiresultaten op het internet worden gepubliceerd op de startpagina van de Mercedes‑Benz After Work Golf Cup.

Het secretariaat van de After Work Golf Cup van Mercedes‑Benz heeft het recht om per brief, fax of e-mail informatie te verstrekken over evenementen met betrekking tot de toernooiserie.

De deelnemers zijn het erover eens dat de toernooisponsors de adresgegevens van de deelnemers van W & L Internationale Golf AG ontvangen.

Alle winnaars van een rangschikkingprijs moeten hun actuele handicap bewijzen op het moment dat de prijs wordt gewonnen. Dit geldt in het bijzonder voor rangschikkingen die volgens handicapklasse zijn ingedeeld.

In de rangschikking worden alleen toernooiresultaten binnen de officiële serieperioden in aanmerking genomen (zie rankings). Medewerkers van W & L Internationale Golf AG, Mercedes Benz NL en zijn deelnemende distributiepartners mogen niet deelnemen. De prijzen zijn niet overdraagbaar en worden niet contant uitbetaald. De rechtsgang is uitgesloten.

De deelnemer is zich ervan bewust dat op het evenement beeld- en filmopnames (ook met geluid) gemaakt zullen worden. Hij doet uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van het "portretrecht" (ook in de vorm van geluid), draagt dit over en geeft toestemming voor later gebruik en publicatie voor informatieve en promotionele doeleinden in het kader van de Mercedes‑Benz After Work Golf Cup aan de toernooiorganisator.

W&L Internationale Golf AG verzamelt, verwerkt en gebruikt de persoonsgegevens van de deelnemers in overeenstemming met deze deelnamevoorwaarden voor het uitvoeren van de verloting van de jaarlijkse, maandelijkse en wekelijkse prijzen en voor het verzenden van de nodige e-mails. Na de verloting worden de gegevens van de deelnemers verwijderd of geblokkeerd, voor zover er geen bewaarverplichtingen zijn. Als de deelnemer heeft ingestemd dat er door W&L Internationale Golf AG in het kader van het privacybeleid zoals vermeld op het registratieformulier contact wordt opgenomen, zijn de bepalingen van het privacybeleid van toepassing.

Voorwaarden voor deelname aan verlotingen:

Voor alle verlotingen met wekelijkse prijzen als onderdeel van de Mercedes‑Benz After Work Golf Cup is de rechtsgang uitgesloten. Contante uitbetaling van prijzen is niet mogelijk. Geen enkele winst kan worden overgedragen, uitgesteld of geruild. De procedure voor het bepalen van de winnaars gebeurt naar eigen goeddunken van W & L Internationale Golf AG.

Alle geregistreerde deelnemers die in het kader van de serie aan de Mercedes‑Benz After Work Golf Cup tijdens de betreffende verlotingsweek aan een toernooi deelnemen, hebben het recht om aan de verloting deel te nemen.

Er kan niet geëist worden dat de in de verloting getoonde prijs en de daadwerkelijke prijs identiek zijn.

W & L Internationale Golf AG behoudt zich het recht voor om in afzonderlijke gevallen de prijs te vervangen door een prijs die evenveel waard als of meer waard is dan de beloofde prijs (de zogenaamde vervangingsprijs). Dit betekent dat de vervangingsprijs minstens dezelfde waarde moet hebben als de beloofde prijs. De vervangingsprijs kan echter ook een soortgelijk artikel of service zijn.